top of page

LPG tank

High pressure water tank for fire fighting system 

Asphalt tank for asphalt truck

Bồn chứa khí thiên nhiên hóa lỏng

Bồn chứa nước áp suất cao trong hệ thống PCCC

Bồn chứa nhựa đường trong hệ thống xe tưới nhựa đường

bottom of page