top of page

CGBLD series steam boiler

Bi-drum water-tube with stationary or travelling grate

  • Full water tubes combined with steam and water drums / Ống nước kết hợp ba lông hơi trên và ba lông nước dưới.

  • Multi-solid fuels combustion / Đốt đa nhiên liệu rắn.

  • Stationary or travelling grate / Ghi tĩnh hoặc ghi xích di chuyển

  • Manual or automatic fuel handling and feeding / Cấp nhiên liệu thủ công hoặc tự động

  • Manual or automatic ash removal / Thu hồi tro thủ công hoặc tự động

  • Natural water circulation / Tuần hoàn nước tự nhiên

  • Water tube furnace wall / Buồng lửa kiểu dàn ống nước

  • 3-pass smoke between drums / Lửa đi zic zắc 3 pass trong dàn đối lưu.

  • Steaming rate: 7,000 - 20,000 t/h / Năng suất sinh hơi 7.000 - 20.000 tấn hơi /giờ

  • Design pressure: up to 20 bar / Áp suất thiết kết: lên đến 20 bar 

Download Brochure Here

bottom of page